O nama

PROTECT-ING  d.o.o. je firma osposobljena za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

PROTECT-ING d.o.o. sa radom započinje 2017. godine sa ciljem unapređivanja sigurnosti pri radu, zaštite od požara i zaštite radne i životne okoline.

Trenutno zapošljava preko 10 osoba sa višegodišnjim iskustvom, od čega većinu čine inžinjeri tehničke struke. Firma uspješno posluje sa preko 500 komitenata širom Bosne i Herecegovine.

Mi u brojkama

Zadovoljnih klijenata
Edukovanih osoba
Profesionalnost 100%
Brzina 100%
Kvalitet 100%

Naše usluge

Aparati za početno gašenje požara

 • Prodaja svih tipova protivpožarnih aparata
 • Periodični pregled PP aparata
 • Kontrolni pregled PP aparata
 • Servis i punjenje PP aparata

Hidrantska mreža

 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže i opreme
 • Prodaja i ugradnja hidrantske opreme
 • Izdavanje atesta

Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija i panik rasvjete

 • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
 • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje visokonaponske izolacione opreme
 • Mjerenje statičkog elektriciteta
 • Mjerenje provodljivosti podne obloge
 • Ispitivanje protivpanične rasvjete
 • Izdavanje atesta

Ispitivanje i ugradnja vatrodojavnih sistema

 • Ugradnja vatrodojavnih sistema
 • Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti automatskih sistema za gašenje požara
 • Servisiranje i održavanje svih tipova automatskih sistema za gašenje požara
 • Izdavanje atesta

Ispitivanje komfora radne sredine - mikroklimatski uslovi

 • Ispitivanje i analiza fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
 • Mjerenje i analiza buke u radnim prostorima
 • Mjerenje i analiza vibracija u prostorima i postrojenjima
 • Mjerenje i analiza osvjetljenosti radnih prostora
 • Mjerenje i analiza temperature, vlage i strujanja zraka

Ispitivanje sredstava za rad

 • Pregled svih vrsta oruđa i uređaja za rad
 • Izdavanje upotrebnih dozvola
 • Izrada uputsava za siguran rad
 • Ispitivanje posuda pod pritiskom
 • Ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila

Vršenje edukacija

 • Edukacija i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Edukacija i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite na radu
 • Edukacija i osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada - rukovaoci viljuškarom
 • Edukacija i osposobljavanje radnika za rukovanje sredstvima rada - rukovaoci presom
 • Edukacija i osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima

Izrada dokumentacije za zaštitu od požara

 • Izrada procjene ugroženosti od požara
 • Izrada planova zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Pregled primjenjenosti mjera zaštite od požara
 • Ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite od požara
 • Izrada elaborata sa aspekta zaštite od požara

Izrada dokumentacije za zaštitu na radu

 • Pregled primjenjenosti mjera zaštite na radu
 • Ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu
 • Izrada elaborata sa aspekta zaštite na radu
 • Izrada pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi
 • Analiza radnih mjesta sa posebnim uslovima rada
 • Procjena ugroženosti radnih mjesta

PROTECT-ING d.o.o. bilježi slijedeće rezultate

Zaposlenih
Izlazaka na teren
Intervencija

ISPITI, CERTIFIKATI, LICENCE I OSPOSOBLJAVANJA

Stručni ispiti

 • iz područja elektrotehnike
 • iz područja mašinstva
 • za ispitivanje i održavanje sistema zaštite od požara
 • iz područja zaštite od požara
 • održavanja protivpožarnih aparata

Certifikati

 • za obavljanje poslova tehničke zaštite
 • za obavljanje poslova fizičke zaštite

Licence

 • za izvođenje dijela elektrofaze

Osposobljavanje

 • za organizaciju zaštite na radu
 • za osnovno održavanje života uz upotrebu vanjskog defribliratora

Galerija

Kontaktirajte nas

 • 061 715 914
 • 033 867 369
 • 033 867 423
 • protecting.bh@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

08 – 16 h

08 – 16 h

08 – 16 h

08 – 16 h

08 – 16 h

zatvoreno

zatvoreno

Copyright PROTECT-ING d.o.o.